VEDTÆGTER for Vestas Staffclub Lem/Esbjerg

1.     Personaleforeningens navn er: Vestas Staffclub Lem

 

2.     Vestas Staffclub Lems formål er gennem udøvelse af forskellige aktiviteter, herunder både sportslige og kulturelle aktiviteter at vedligeholde og fremme sammenholdet blandt ansatte i virksomheden.

 

3.     Alle, der er ansat i Vestas Danmark, kan optages som medlem i foreningen. Ved ansættelse udleveres visitkort, og ved interesse kan et møde bookes således, man kan høre, hvad Staffclub står for. Det er kun lovligt at være medlem af én personaleforening i Vestas. Det enkelte medlem er til enhver tid selv ansvarlig for at holde sig opdateret i forhold til gældende vedtægter og regler. For at modtage informationer, invitationer og opslag, skal man selv oprette sig på www.staffclub.dk og også gerne tilmelde sig Vestas Staffclub gruppen på Facebook. Dette må først gøres, når man er indmeldt i Staffclub.

 

4.     Medarbejdere skal have været medlem af Vestas Staffclub Lem i 6 måneder for at være berettiget til en gave ved mærkedage, medmindre medarbejderen er nyansat.

 

5.     Udmeldelse kan ske ved henvendelse til DKLEMStaffClubBladesTechRD@vestas.com. Medlemskabet ophører automatisk ved ansættelsesophør, men ikke ved afdelingsskifte, herfor søger medlemmet selv. Medlemmet skal selv sørge for at framelde sig nyhedsbrevet via DKLEMStaffClubBladesTechRD@vestas.com

 

6.     Ethvert medlem kan opstille til bestyrelsen efter 3 mdr. ansættelse.

a.     Det tilstræbes, at Vestas Staffclub Lem ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer foruden eventuelle ambassadører:

1 formand: Mødeindkalder, mødeleder og repræsentant i forretningsudvalget.

1 kasserer: Bogføringsopgaver, ansvarlig for aflæggelse af regnskab og udarbejdelse af budget.

Det henstilles til, at Bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af alle faggrupper. Skulle et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen i valgperioden, kan den tilbageværende bestyrelse vælge et nyt bestyrelsesmedlem til at bestride stillingen, indtil næste generalforsamling.

b.     På generalforsamlingen vælges 1 revisor.

c.     Opstillede kandidater skal være til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge skriftligt tilsagn om opstilling til formanden.

d.     Medlemmer skal personligt møde op på generalforsamlingen for at have stemmeret. Undtaget herfra er dog medlemmer, der er udstationeret af firmaet, eller som er på andre skift den dag, generalforsamlingen afholdes. Disse medlemmer kan afgive fuldmagt til formanden.

e.     Valgperioden er 2 år.

 

7.     Det tilstræbes at afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af 2. kvartal hvert år med følgende dagsorden, såfrem forretningsgangen i det indeværende år tillader det:

a.     Valg af dirigent.

b.     Bestyrelsens beretning.

c.     Fremlæggelse af regnskab og budget.

d.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

e.     Kontingent.

f.      Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

g.     Eventuelt.

 

8.     Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen for ét år ad gangen. Kontingentet trækkes via lønnen.

Kontingentet udgør kr 35,00 i måneden.

 

9.     Indvarsling til generalforsamling sker ved meddelelse på opslagstavlerne og intranettet senest 2 uger før fastsat dato.

 

10.   Regnskabsåret er 1.jan. – 31.dec.

 

11.   På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som efterfølgende konstituerer sig selv.

a.     Bestyrelsen har mandat til at administrere og forvalte Vestas Staffclub Lems midler. De enkelte udvalg har carte blanche til at udskrive beløb på op til 10.000 kr per. arrangement uden, at den samlede bestyrelse skal rådføres. Den resterende bestyrelse skal dog informeres på næste bestyrelsesmøde.

b.     Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg/ad-hoc udvalg

c.     Vestas Staffclub Lem giver gaver til medlemmer i forbindelse med mærkedage. Der gives gaver til runde fødselsdage (20, 30, 40, 50, 60 og 70 år), ved bestået svendeprøve eller afsluttet elev-/lærlingeuddannelse, bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup samt ved efterløn/ pension. Ved jubilæum honorerer Vestas Staffclub Lem 10, 20, 25, 40 og 50 år. Disse vil ikke blive vist på infoskærm mm. Derudover viser Vestas Staffclub Lem opmærksomhed ved barsel eller sygdom over 4 uger (penge) samt ved et medlems/ægtefælle/barns dødsfald. Anmodning om udbetaling i forbindelse med gavekassen skal være oplyst til Vestas Staffclub Lem senest 3 mdr efter begivenheden.

d.     Vestas medarbejdere, der ikke er medlemmer af Vestas Staffclub Lem, har mulighed for at deltage i arrangementer efter godkendelse af Bestyrelsen, mod egenbetaling. Bestyrelsen fastsætter beløbet.

e.     Regler for tilskud fra Vestas Staffclub Lem er efter gældende regler på hjemmesiden. Ved refusion indsendes gyldig kvittering med navn, pris, kontonummer og beskrivelse af købet via hjemmesiden. Regler for tilskud til medlemmer kan ændres med en måneds varsel fra bestyrelsens side. Det enkelte medlem skal          holde sig opdateret vedr. gældende regler via hjemmesiden.

 

12.   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Begæring herom - vedlagt dagsorden – afleveres skriftligt til formanden.

 

13.   Til ændring af Vestas Staffclub Lems vedtægter kræves 2/3 af stemmerne på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.

 

14.   Opløsning af Vestas Staffclub Lem kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling stemmer herfor. Såfremt Vestas Staffclub Lems aktiviteter senere endegyldigt ophører, tilfalder eventuelle midler til velgørende formål/organisationer. 

 

(Således vedtaget på generalforsamling den 04. april 2024)